Wittand

White Fang (1906)
Door: Jack London

Wittand is driekwart wolf, kwart hond, geboren in het wild. Hij belandt samen met zijn moeder in een Indianenkamp, waar hij problemen krijgt met de honden in het kamp die hem niet accepteren. Na te zijn weggekocht van de Indianen wordt hij gebruikt als vechthond in wedstrijden, totdat hij gered wordt door een man bij wie Wittand liefde leert kennen.

Volgens mij is dit toch wel het mooiste boek dat ik ooit gelezen heb, het heeft een speciaal plekje in mijn hart. Liefkozend noem ik het boek ook weleens “mijn bijbel”. Wittand is mijn held, mijn voorbeeld en mijn steun geweest in mijn jeugd – en het werk blijft een inspiratiebron en troost in moeilijke tijden. Het is een boek over innerlijke kracht, hoop en liefde. Ik kan het iedereen aanraden.

Hier volgen enkele korte stukken uit het verhaal. Van de jonge Wittand in het Indianenkamp, en de liefde die hij uiteindelijk zal vinden…

 
jonge wolf
   Maar Lip-Lip vergalde zijn leven. Grooter, ouder en sterker dan hij, had Lip-Lip Wittand gekozen als het speciale mikpunt van zijn vervolging. Wittand was bereidwillig genoeg om te vechten, maar hij was niet tegen hem opgewassen. Zijn vijand was te groot. Lip-Lip werd een nachtmerrie voor hem. Zoodra hij zich buiten bereik van zijn moeder waagde, kon hij er zeker van zijn, den twistzoeker te zien opdagen, die hem op de hielen volgde, hem aangromde, treiterde en op de gelegenheid wachtte, wanneer er geen man-dier in de buurt was, om hem te bespringen en tot een gevecht te dwingen. Daar Lip-Lip altijd won, schepte hij hierin een groot vermaak. Het werd de grootste vreugde zijns levens, evenals het Wittand’s grootste kwelling werd.
   Maar het gevolg hiervan was niet dat Wittand bang werd. Hoewel hij veel leed door de toegebrachte letsels en hij altijd het onderspit dolf, bleef zijn geest onoverwonnen. Maar toch had het een slechte uitwerking. Hij werd kwaadaardig en gemelijk. Zijn karakter was woest van natuur, maar het werd door deze onophoudelijke vervolging nog woester. Het vroolijke, speelsche, jonge hondjesachtige in hem openbaarde zich weinig. Nooit speelde of stoeide hij met de andere jonge hondjes van het kamp. Dat gedoogde Lip-Lip niet. Zoodra Wittand hen naderde vloog Lip-Lip op hem aan, ruzie zoekend of hem treiterend of met hem vechtend tot hij hem teruggejaagd had.
   Het resultaat van dit alles was dat Wittand veel van het jonge hondjesachtige verloor en hem in zijn optreden ouder deed schijnen dan hij was. Daar hij zijn krachten niet in het spel kon botvieren, werd hij teruggetrokken en ontwikkelde zijn geestelijke gaven. Hij werd sluw; hij had genoeg leegen tijd om bedriegerijen te verzinnen.
 

   …

 

grijze wolf   Weedon Scott had op zich genomen om Wittand te verlossen — of liever, om de menschheid te verlossen van het onrecht, dat zij Wittand aangedaan had. Dit was een zaak van zijn principe en zijn geweten. Hij voelde het onrecht, Wittand aangedaan, als een schuld, die op den mensch rustte en die betaald moest worden. Daarom deed hij zijn best om uiterst vriendelijk te zijn tegen den Vechtwolf. Er ging geen dag voorbij, waarop hij Wittand niet liefkoosde en op den hals klopte en hield dit trouw vol.

 

   Na verloop van tijd ging de  s y m p a t h i e  steeds meer over in  l i e f d e. Wittand zelf begon dit te voelen, ofschoon hij geen bewust begrip van liefde had. Het openbaarde zich aan hem als een geheime wensch — een hongerig, pijnlijk verlangen, dat schreeuwde om gestild te worden. Het veroorzaakte pijn en onrust en werd enkel verlicht door de aanwezigheid van den nieuwen god. Op zulke oogenblikken was liefde blijdschap, een buitensporig, aangrijpend genoegen. Maar zoodra hij verwijderd was van zijn god, keerden de pijn en de onrust terug; het verlangen ontwaakte weer in hem en deed hem zijn verlatenheid gevoelen en de honger knaagde aldoor, zonder ophouden.
   Wittand was op weg om zich zelf te leeren kennen. Ondanks zijn rijpen leeftijd en de woeste onbuigzaamheid der stof, waaruit hij gevormd was, werd zijn karakter veelzijdiger. In hem ontwikkelden zich zonderlinge gevoelens en ongekende opwellingen. Zijn oude levenswet veranderde. In het verleden was hij gesteld geweest op gemak en het vermijden van pijn, had een afkeer gehad van moeite en pijn en dienovereenkomstig gehandeld. Maar nu was dit anders geworden. Door dit nieuwe gevoel in zijn binnenste verkoos hij dikwijlsmoeite en pijn terwille van zijn god. In den vroegen morgen kon hij, in plaats van rond te zwerven op strooptochten of in een beschut hoekje te liggen, urenlang op den harden drempel der hut liggen om een blik te slaan op het gelaat van den god. ’s Avonds, wanneer deze thuiskwam, verliet Wittand het warme slaapplaatsje, dat hij in de sneeuw gegraven had om den vriendschappelijken greep der vingers en het woord van begroeting in ontvangst te nemen. Zelfs zijn vleesch liet hij in den steek om in de nabijheid van zijn god te zijn, een liefkoozing van hem te ontvangen of hem naar de stad te vergezellen. S y m p a t h i e  was overgegaan in  l i e f d e. En liefde was het dieplood, dat doordrong in de diepten van zijn wezen, die de sympathie nimmer had kunnen bereiken. En uit deze diepten was ook dit nieuwe gevoel — liefde opgestegen. Hij gaf terug wat hem geschonken werd. Dit was werkelijk een god; een god van liefde; een vurige en stralende god, in wiens licht Wittand’s karakter zich ontsloot, zooals een bloem zich ontsluit onder de zon.

Uit: Wittand
Door: Jack London

Deze vertaling uit 1923 is o.a. te leen bij de UBA. Het origineel is gratis te downloaden bij Project Gutenberg (ook als luisterboek), en zowel Nederlandstalige versies als het Engelstalige origineel zijn te koop bij tal van boekhandels, en te leen bij veel openbare bibliotheken. Zie WorldCat voor lokaties.

meer boekenweek bijdragen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: